Theo Verbey Foundation

Oops, it looks like you've landed on the expired website of the Theo Verbey Foundation. Please visit our new website, atStichtingnaam en contactgegevens
Naam van de stichting: Stichting Theo Verbey Foundation
Verkorte naam: Theo Verbey Foundation
E-mailadres: tverbeyfoundation@gmail.com
Website: www.theoverbey.com
Postadres: Linnaeusdwarsstraat 22, 1098 BB, Amsterdam
RSIN: 861608434
ANBI-registratie: sinds 8 september 2020 geregistreerd als culturele ANBI
Aims
The statutes of the Theo Verbey Foundation include the following aims:
The aim of the Foundation is to honor the artistic legacy of the composer, music theorist and teacher Theo Verbey, as well as to preserve, organize, distribute and appreciate his work and his writings; including everything that is related to, belongs to and / or can promote those aims in the broadest sense of the word. The text of the statutes of the Theo Verbey Foundatyion (in Dutch) can be found here.
In the Netherlands, the Theo Verbey Foundation is registered as a Culturele ANBI, or Dutch Public Benefit Organisation. This means that gifts and legacies to the foundation are tax deductible (income tax or corporate tax) for Dutch donors. Donors from abroad are advised to contact their local tax authorities for advice regarding possible tax relief. We would like to emphasize that, in accordance with our statutes, the Theo Verbey Foundation is a non-profit organization. All donations go directly to the foundation. The full English translation of the Theo Verbey Foundation's aims, plans and budget will be published soon on this website.

Doelstelling
Onze statuten zeggen het als volgt:
De Stichting heeft ten doel het in ere houden van de artistieke erfenis van de componist, muziektheoreticus en docent Theo Verbey, het behoud, de ordening, de verspreiding en de waardering van zijn werk en zijn geschriften; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De tekst van de volledige statuten is hier te raadplegen. Voor de zekerheid vermelden wij dat, in overeenstemming met de statuten, de stichting niet is gericht op het maken van winst.

Ons beleidsplan, oktober 2020 - december 2021
Theo Verbey (1959-2019) was een toonaangevend en gevierd Nederlands componist, begenadigd en kundig docent, muziekhistoricus, echtgenoot, vriend, oom en meer. Wij, de leden van het bestuur van de Theo Verbey Foundation, hebben de stichting opgericht om, na Theo's voortijdige overlijden, vorm en uitvoering te geven aan de gezamelijk gevoelde verantwoordelijkheid voor het behoud en voortleven van zijn werken. Voor de periode tot einde 2021 zijn wij – in overeenstemming met de statuten – het volgende van plan.
Het verzamelen, ordenen, behouden, toegankelijk maken en publiceren of laten publiceren van geschriften, lesmaterialen, partituren en andere werken van Theo Verbey, alsmede van opnamen van uitvoeringen van zijn werken.
Een belangrijk deel van het compositorisch werk van Theo is gepubliceerd en door musici overal ter wereld te verkrijgen. Veruit het grootste deel van de manuscripten, zowel compositorische als didactische en muziektheoretische, zijn door Theo in zeer goed geordende staat nagelaten. Niettemin is als eerste een verdere ordening, archivering en zekerstelling van duurzaam behoud van de originele werken nodig, waarbij bewaring bij een van de bestuursleden thuis beslist geen optie is. Ook is nog lang niet alle werk uitgegeven of op andere wijze ontsloten en via internet vindbaar. Hetzelfde geldt voor geluidsdragers met geregistreerde uitvoeringen, waaronder verschillende unica die niet elders eveneens bewaard worden en die bij uitstek vatbaar zijn voor veroudering en verval.
In de beleidsperiode tot en met 2021 zullen wij met de in aanmerking komende gespecialiseerde instellingen op dit gebied in Nederland en daarbuiten overleg hebben gevoerd over de mogelijkheden en voorwaarden waaronder op professioneel niveau duurzame archivering, behoud, beheer en ontsluiting mogelijk zijn. Ons doel hierbij is om nog voor eind van de beleidsperiode alle daarvoor in aanmerking komende werken metterdaad in beheer te hebben overgedragen. Activiteiten na 2021 zullen er dan vooral op zijn gericht om de ontsluiting en toegankelijkheid te optimaliseren.
Het verzorgen van documentatie en toelichting
Kern van deze activiteit is de productie van een volledige werkenlijst, die de ruggengraat kan vormen voor de ontsluiting en de documentatie van Theo's compositorische werk. Deze lijst zal, op basis van de ordening en documentatie die Theo zelf al heeft aangebracht, in december 2021 in (bijna-)definitieve vorm gepubliceerd worden. Daarna zullen hooguit beperkte aanvullingen en correcties nodig zijn, alsmede uitbreiding van de verwijzing naar documentatie die eventueel nog later aan het licht komt. Later, maar ook nog in 2021, zal voor het muziekdidactische en – theoretische werk eveneens een werkenlijst samengesteld worden.
Voor raadplegen van deze lijsten en verwijzingen naar de werken zullen de website van de stichting en de Engels- en Nederlandstalige Wikipedia-pagina's over Theo Verbey de vindplaatsen bij uitstek worden. Actief beheer van deze site en pagina's heeft dan ook prioriteit. In december 2020 zal de website www.theoverbey.com – waar u zich bevindt – geheel vernieuwd worden, met de werkenlijst als belangrijkste principe voor de indeling van de informatie.
Indien de financiën dit mogelijk maken zal de stichting in 2021 opdracht geven tot samenstellen van een bundel van studies over Theo's werk, herinneringen aan hoe hij was als componist en docent en duiding van zijn positie in het Nederlandse en internationale muziekleven. Op termijn zal de stichting opdrachtgever willen zijn voor een biografie.
Het onder de aandacht brengen van de werken van Theo Verbey bij uitvoerende musici en ensembles, docenten, onderzoekers, uitgevers en mediapartijen
Deze activiteit ziet het bestuur als een permanente opdracht, die bij iedere mogelijke gelegenheid wordt uitgevoerd. De meeste bestuursleden hebben een uitgebreid relevant netwerk, waarbinnen manifeste en potentiële belangstelling voor uitvoering, bestudering en toepassing van Theo's compositorische en didactische werk bestaat, en dat ook op allerlei manieren aanknopingspunten biedt voor verdere vergroting van het draagvlak voor Theo's werk, in binnen- en buitenland.
Theo onderhield een wederzijds productieve relatie met uitgever Deuss Music, die eveneens zo'n belangrijk aanknopingspunt biedt, waaronder met het oog op nog niet uitgegeven werken. In de periode tot eind 2021 zal – met inachtneming van de geldende regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming – een verzendlijst worden aangelegd voor een nieuwsbrief met informatie over uitvoeringen, nieuwe uitgaven, studies en activiteiten van de stichting. Verder zullen in deze periode de mogelijkheden worden onderzocht voor instelling binnen de samenwerkende Nederlandse conservatoria van de Theo Verbey Prize voor bijzonder compositorisch of muziekhistorisch/-theoretisch werk van studenten en/of voor het uitvoeren van studenten van solo- of kamermuziekwerken van Theo, met adequaat prizengeld.

Begroting; van oprichting van de stichting tot einde 2021
Middelen van de stichting zullen conform de stichting kunnen worden verkregen uit subsidies en andere bijdragen; schenkingen, erfstellingen en legaten, met eventueel ook andere verkrijgingen en baten. Voor de periode tot 2021 in hoofdzaak, en waarschijnlijk ook daarna in belangrijke mate, zullen inkomsten worden gevormd door donaties. Voor afzonderlijke projecten binnen ieder van de drie hoofdgroepen van activiteiten – zoals voor instelling van de Theo Verbey Prize voor overdracht in beheer van Theo's originele manuscripten – zullen aparte projectbegrotingen worden opgesteld en zo nodig plannen voor aanvullende fondswerving worden opgesteld. Op grond van de tot einde 2021 te verwachten donaties voorzien wij tot einde de volgende inkomsten en uitgaven (click hier).
Bij deze begroting merken we op dat wij aan het begin van de werkzaamheden van de stichting staan en dat een aantal begrote uitgaven op schatting berusten. De begrote donaties zijn deels zeker, deels eveneens schattingen. Als het begrote overschot tegen einde 2021 metterdaad wordt gerealiseerd dan zal dat in 2022 geheel conform het doel van de stichting besteed worden aan voortzetting van activiteiten zoals die in het voorliggende plan zijn beschreven. Via deze website zullen wij de begroting iedere zes maanden confronteren met feitelijke inkomsten en uitgaven en bijgestelde verwachtingen tot einde 2021.

Bestuursleden en functies; beloningsbeleid
Per 8 september 2020 zijn voor het eerst als bestuursleden benoemd: Mark van Dongen, Casper Donker, Sebastiaan Kemner, Jan-Willem Mantel (voorzitter), Hanna Matthijsse, Eileen Stevens (secretaris), Ivo Schipper (penningmeester).
Het bestuur in een zgn. 'werkend bestuur' d.w.z. het voert zelf dit beleidsplan uit, vaak in samenwerking met anderen. De statuten van de Theo Verbey Foundation bepalen het volgende over het beloningsbeleid (artikel 7 lid 5): Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed. Van een directie, stafbureau o.i.d. is geen sprake, dus ook niet van honoraria, loonkosten en dergelijke. Alle ontvangen middelen komen rechtstreeks ten goede aan de doelstellingen van de stichting.

Activiteiten en uitgaven tot aan de oprichting, 8 september 2020
De stichting is nog maar heel kort geleden opgericht (op 8 september 2020). Tot die tijd betroffen activiteiten van (kandidaat-)bestuursleden deels de voorbereiding van de oprichting en voor het overige in feite al volledig de doelstellingen van de stichting; ordening, beheer en ontsluiting van werken, verzorgen van toelichtingen de documentatie, onder de aandacht brengen van werken. Er is reeds een verregaand complete concept-werkenlijst, er zijn criteria opgesteld voor waar een beherende instelling aan moet voldoen. Op het internet waaronder via sociale media is uitvoerig aandacht gegeven aan Theo's nagedachtenis, werken en uitvoeringen van die werken.
Het grootste deel van de kosten in verband hiermee zijn door bestuursleden in privé gedragen; oprichtingskosten zullen te zijner tijd voor rekening van de stichting komen, waarvoor ook is begroot.

Contemporary Classical Music Composer

Theo Verbey (5 July 1959-13 October 2019) was the Dutch composer of modern classical music best known for his elegant and rhythmically transparent compositions, characterized by careful and rich instrumentation. His contemporary classical music makes a real connection with listeners.

To purchase or rent sheet music or scores

Theo Verbey's music is published by
Deuss Music
Fijnjekade 160
2521 DS Den Haag, Netherlands
info@deussmusic.com
Tel.: +31 (0)70 345 08 65


Spotify

Mobile Apps

 


Websites and Mobile Apps Powered by InstantEncore